دوشنبه 30 بهمن 1396  
شنبه 21 بهمن 1396 همایش جامعه و دختران جوان در شهریار
همایش جامعه و دختران جوان1   
1396/11/23 دوشنبه
همایش جامعه و دختران جوان3   
1396/11/23 دوشنبه
همایش جامعه و دختران جوان5   
1396/11/23 دوشنبه
همایش جامعه و دختران جوان7   
1396/11/23 دوشنبه

همایش جامعه و دختران جوان2   
1396/11/23 دوشنبه
همایش جامعه و دختران جوان4   
1396/11/23 دوشنبه
همایش جامعه و دختران جوان6   
1396/11/23 دوشنبه
همایش جامعه و دختران جوان8   
1396/11/23 دوشنبه

خدمات الکترونیک
اطلاعات
درباره سایت
حوزه دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی تشکیل شده است.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور-نهاد ریاست جمهوری تلفن: 64451(21)98+