دوشنبه 30 بهمن 1396  
دوشنبه 23 بهمن 1396 مولاوردی در نشست دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر
نشست دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر1   
1396/11/23 دوشنبه
مولاوردی در نشست توجیهی دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر5   
1396/11/23 دوشنبه
مولاوردی در نشست توجیهی دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر7   
1396/11/23 دوشنبه
مولاوردی در نشست توجیهی دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر9   
1396/11/23 دوشنبه

مولاوردی در نشست توجیهی دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر3   
1396/11/23 دوشنبه
مولاوردی در نشست توجیهی دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر6   
1396/11/23 دوشنبه
مولاوردی در نشست توجیهی دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر8   
1396/11/23 دوشنبه
مولاوردی در نشست توجیهی دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر10   
1396/11/23 دوشنبه

مولاوردی در نشست توجیهی دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر4   
1396/11/23 دوشنبه

خدمات الکترونیک
اطلاعات
درباره سایت
حوزه دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی تشکیل شده است.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور-نهاد ریاست جمهوری تلفن: 64451(21)98+