دوشنبه 30 بهمن 1396  
چهارشنبه 13 دي 1396 دیدار مولاوردی با اسقف کلیسای حضرت یوسف (ع)
بازدید از کلیسای حضرت یوسف(ع)1   
1396/11/18 چهارشنبه
بازدید دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی از کلیسای حضرت یوسف(ع)
بازدید از کلیسای حضرت یوسف(ع)3   
1396/11/18 چهارشنبه
بازدید دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی از کلیسای حضرت یوسف(ع)
بازدید از کلیسای حضرت یوسف(ع)6   
1396/11/18 چهارشنبه
بازدید دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی از کلیسای حضرت یوسف(ع)
بازدید از کلیسای حضرت یوسف(ع)9   
1396/11/18 چهارشنبه
بازدید دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی از کلیسای حضرت یوسف(ع)

بازدید از کلیسای حضرت یوسف(ع)1   
1396/11/18 چهارشنبه
بازدید دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی از کلیسای حضرت یوسف(ع)
بازدید از کلیسای حضرت یوسف(ع)4   
1396/11/18 چهارشنبه
بازدید دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی از کلیسای حضرت یوسف(ع)
بازدید از کلیسای حضرت یوسف(ع)7   
1396/11/18 چهارشنبه
بازدید دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی از کلیسای حضرت یوسف(ع)
بازدید از کلیسای حضرت یوسف(ع)10   
1396/11/18 چهارشنبه
بازدید دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی از کلیسای حضرت یوسف(ع)

بازدید از کلیسای حضرت یوسف(ع)2   
1396/11/18 چهارشنبه
بازدید دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی از کلیسای حضرت یوسف(ع)
بازدید از کلیسای حضرت یوسف(ع)5   
1396/11/18 چهارشنبه
بازدید دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی از کلیسای حضرت یوسف(ع)
بازدید از کلیسای حضرت یوسف(ع)8   
1396/11/18 چهارشنبه
بازدید دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی از کلیسای حضرت یوسف(ع)

خدمات الکترونیک
اطلاعات
درباره سایت
حوزه دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی تشکیل شده است.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور-نهاد ریاست جمهوری تلفن: 64451(21)98+